𝐓𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐩𝐭 x 𝐓𝐃𝐚𝐫𝐜𝐡𝐢𝐭𝐞𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 x 𝐧𝐚𝐧𝐨𝐇𝐨𝐦𝐞 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 là một khái niệm trừu tượng. Thời gian chỉ có một chiều duy nhất (cho đến nay được biết đến) đó là từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Nếu nói thời gian tồn tại của…