Đại dịch Covid 2020 – 2021 khiến cho chúng ta thường có xu hướng ở nhà nhiều hơn, vì vậy các xu hướng thiết kế vào năm 2022 cũng có nhiều thay đổi. Bạn có cảm thấy chán ngán khi làm việc ở nhà với…